Prawnicy Szkocja

Regulamin

WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY 

www.PrawnicySzkocja.co.uk

UWAGA: ZANIM WEJDZIESZ NA I ROZPOCZNIESZ KORZYSTANIE Z TEJŻE STRONY INTERNETOWEJ, JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO STARANNEGO PRZECZYTANIA, A NASTĘPNIE WYRAŻENIA ZGODY NA WARUNKI JEJ UŻYTKOWANIA. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA STRONY, ZABRANIA SIĘ, ABYŚ ODWIEDZAŁ,A TYM BARDZIEJ UŻYWAŁ STRONĘ www.PrawnicySzkocja.co.uk

Zapraszamy na www.PrawnicySzkocja.co.uk ("Stronę"), będącą własnością firmy Sneddon Morrison, Solicitors & Estate Agents z siedzibą w 16 East Main Street, Whitburn, West Lothian EH47 0RB (o którym mowa w niniejszych Warunkach Użytkowania Strony, jako o "Sneddon Morrison", "my", "nami" i "nas"). Warunki Użytkowania Strony tworzą część umowy pomiędzy Tobą, użytkownikiem końcowym, a nami i określa warunki, w których można uzyskać dostęp do informacji, produktów, usług i reklam ("materiałów") dostępnych za pośrednictwem Strony. Poprzez dostęp, przeglądanie lub użycie materiałów zawartych na Stronie poinformowałeś nas, że rozumiesz i zgadzasz się na przestrzeganie tychże warunków użytkowania Strony. 

1. WARUNKI 

Na stronie, w poszczególnych jej częściach możesz znaleźć inne Zasady i Warunki Korzystania (Terms and Conditions) oraz Polisy, które odnoszą się do korzystania z tychże części Strony. Takowe warunki umowy, będą wraz z niniejszym dokumentem, zwanym Warunkami Użytkowania Strony, w pełni regulowały korzystanie przez użytkownika ze Strony i zawartych na niej usług. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków Użytkowania Strony i wszelkich innych warunków zawartych w innych miejscach na Stronie w dowolnym czasie. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie Terms of Use / Warunków Użytkowania Strony w celu upewnienia się, że zgadzasz się na zaistnienie tychże zmian. Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany, które zostaną przez nas dokonane, prosimy o natychmiastowe przerwanie odwiedzin i użytkowania Strony. 

2. BRAK GWARANCJI

Strona jest prowadzona na zasadzie "jaka jest" i "jak dostępna" i nie gwarantuje, że: 

2.1 
Strona będzie nieprzerwanie dostępna dla Ciebie bądź w jej obecnej formie, bądź pod obecną nazwą domeny; 

2.2 
Strona lub jakiegokolwiek oprogramowania dostępne ze Strony będą wolne od wirusów i wad; 

2.3 
Materiały zawarte na Stronie będą prawdziwe, dokładne i kompletne we wszystkich aspektach, z wyłączeniem sytuacji, gdzie w informacjach zawartych w Warunkach i Zasadach / Warunkach Użytkowania Strony zostało zaznaczone inaczej oraz wszystkich gwarancji, które są implementowane przez prawo (w tym bez ograniczeń, gwarancji co do zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu). 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1 
Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie zwalnia firmy Sneddon Morrison z odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała użytkownika Strony, wynikające bezpośrednio z zaniedbania, lub wprowadzenie w błąd przez Sneddon Morrison-a. 

3.2 
Z zastrzeżeniem pkt 3.1, Sneddon Morrison nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie oprogramowania tak z powodu błędów lub niedostępność Internetu, jak i jakichkolwiek innych okoliczności będących poza kontrolą firmy Sneddon Morrison; 

3.3 
Z zastrzeżeniem pkt. 3.1, Sneddon Morrison nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku korzystania z tej Strony lub polegania na jakichkolwiek informacjach na niej zawartych; 

3.4 
Z zastrzeżeniem postanowień 3.1 Sneddon Morrison nie odpowiada za: 

3.4.1 pośrednie, bezpośrednie, wynikowe, szczególne lub karne straty, szkody, koszty i wydatki; 
3.4.2 utratę zysków; 
3.4.3 straty przedsiębiorstw; 
3.4.4 utratę reputacji; 
3.4.5 utratę pozycji; 
 lub 
3.4.6 utratę, zniszczenie lub uszkodzenia danych. 

4. MATERIAŁY DO POBRANIA

Wszystkie nasze materiały do pobrania są dokładnie sprawdzane pod kątem wirusów przed zamieszczeniem ich na Stronie, zalecamy jednak, podjęcie dodatkowych środków ostrożności i uruchomienie własnego anty-wirusa sprawdzającego każdy dokument pobierany ze Strony przed zapisaniem go na swoim dysku lub dyskach twardych. 

5. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Każdy użytkownik Strony jest zobowiązany i zobowiązuje się: 

5.1 
nie używać materiałów zawartych na Stronie do celów niezgodnych z prawem; 

5.2 
że nie będzie używał Strony w sposób, w który Strona mogłaby być zakłócona, uszkodzona, mniej wydajna lub jej funkcjonalność byłaby w jakikolwiek sposób naruszona, w szczególności, aby nie uruchamiać żadnych automatycznych skryptów w żadnej części tejże Strony bez wyraźnej autoryzacji ze strony firmy Sneddon Morrison; 

5.3 
nie korzystać ze Strony w celu przesyłania lub wysyłania jakichkolwiek wirusów komputerowych lub jakichkolwiek materiałów, które są zniesławiające, obraźliwe,obsceniczne,mają groźny character lub w taki sposób, aby powodować uciążliwość, niedogodności lub niepotrzebny niepokój; 

5.4 
nie korzystać ze Strony w sposób, który spowoduje naruszenie godności lub praw jakiejkolwiek osoby, firmy lub przedsiębiorstwa (zawierając w tym, lecz nie ograniczając się do praw autorskich lub poufności); 

5.5 
że nie będziesz używać Strony do przekazywania jakichkolwiek materiałów dla celów reklamy, promocji i / lub reklamy bez uprzedniej pisemnej zgody Sneddon Morrison-a oraz 

5.6 
że w przypadku, w którym Ty jako użytkownik bedziesz miał jakiekolwiek prawa, roszczenia lub poweźmiesz jakiegokolwiek rodzaju działania wobec innego użytkownika Strony, zaistniałe na skutek działań powstałych niezależnie od użycia Strony, będziesz domagał się swoich praw, wnosił roszczenia lub poweźmiesz działania niezależnie od, i bez odwoływania się do firmy Sneddon Morrison i Strony, będącej jego własnością; 

5.7 
że będziesz przeciwdziałał sytuacjom, które mogą narazić firmę Sneddon Morrison na jakiekolwiek roszczenia, odpowiedzialność, szkody, koszty i wydatki, w tym opłaty prawne, wynikające z naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania Strony lub niewłaściwego użycia materiałów zamieszczonych na Stronie. Mamy prawo do natychmiastowego zawieszenia dostępu do Strony, jeśli dopuścisz się naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania Strony. 

6. PRAWA

Projekt, zdjęcia i treści Strony są, o ile nie określono inaczej, własnością naszą lub naszych licencjodawców. 

Materiały udestępnione na Stronie są przeznaczone wyłącznie dla użytku osobistego, toteż powielanie całości lub jakiejkolwiek części Strony, z wyjątkiem wszelkich tymczasowych kopii sporządzonych podczas pobierania Strony, używanie materiałów zawartych na Stronie do celów innych niż do prywatnego i osobistego użytku, jest zabronione. Zabronione są również: dystrybucja, wystawianie lub kopiowania Strony, o ile celem tych czynności nie jest użytek osobisty osób trzecich. 

7. LINKI DO INNYCH STRON

Wszelkie strony internetowe, do których masz dostęp z tej Strony (w tym, bez ograniczeń, wszelkie strony internetowe dostarczone/załaczone przez osoby trzecie, ale pod wspólną marką tejże Strony) są niezależne od Strony i Sneddon Morrison podkreśla, że nie ma kontroli nad nimi oraz nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w kwestii możności lub niemożności korzystania z tychże stron internetowych lub w kwestii ich treści. 

8. TREŚĆ

Zastrzegamy, że nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za produkty, informacje, materiały lub usługi oferowane lub świadczone przez inne organizacje wymienione na Stronie, lub korzystające ze Strony, jak również nie dokonujemy rekomendacji żadnej z tych organizacji ani ich produktów lub usług. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usług którejkolwiek z tych organizacji, zawarta w konsekwencji umowa będzie wiązała bezpośrednio Ciebie i tę organizację. Informujemy, że my nie stanowimy strony w takowej umowie, jak również,że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne następstwa zawartej umowy, czyli za wszelkiego typu produkty, informacje, materiały lub usługi świadczone przez którąkolwiek z tych organizacji. 

Należy pamiętać, że organizacje dostępne za pośrednictwem naszej Strony dołożyły wszelkich starań do zapewnienia, że jakiekolwiek informacje lub ceny oferowane na i poprzez Stronę są tak dokładne, jak to możliwe, nie są one prawnie wiążące w jakikolwiek sposób. 

9. PRAWO I JURYSDYKCJA

Ninijesze Warunki Użytkowania Strony i wszelkie sprawy odnoszące się do Strony, regulowane są przez Prawo Szkockie i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich. 

Jeśli nie masz pewności w kwestii informacji zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania Strony, zawsze możesz skontaktować się z nami pisząc na Sylwia.Maleszyk@sneddons-ssc.co.uk