Prawnicy Szkocja

Kroki związane z procesem “executry”

Proces prowadzący do przekazania masy spadkowej, składa się z szeregu kroków, w realizacji których z chęcią Państwu pomożemy. Niniejsze kroki mogą zostać sprowadzone do nastepujących:

 1. Po otrzymaniu instrukcji do realizacji masy spadkowej, nasz team sporządzi kopię testamentu (w przypadku, gdy takowy istnienie; wówczas mówimy o “testate succession”), a następnie wyśle oryginał listem poleconym do Działu Ksiąg Council and Session w celu jego rejestracji, a następnie odtrzymania odpisu.  
 2. Po upewnieniu sie czy wszystkie formalności pogrzebowe zostały należycie dopełnione następuje organizacja certyfikatu śmierci.
 3. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie testamentu po zmarłym (jeśli takowy został sporządzony) w celu zidentyfikowania wskazanego przez zmarłego wykonawcy testamentu. Ważnym jest sprawdzenie czy osoba wyznaczona w testamencie zgadza na dopełnienie roli wykonawcy testamentu. 
 4. Jeżeli zmarły odszedł bez sporządzonego wczesniej testamentu (w takim przypadku osoba rozpatrywana jest jako “died intestate” (zmarly/-a bez testamentu)), Ci którzy mogą spełniać rolę wykonawców testamentu zostaną zdeterminowani przez decyzję sądu. Zazwyczaj osobą wyznaczona będzie współmałżonek, bądź też najbliższy krewny. 
 5. Następnie określone zostaną: majątek, jak i niespłacone należności zmarłego. Do tychże należały będą między innymi: dom (jak i niespłacony kredyt), samochód (ewentualna niespłacona pożyczka na samochód), konta bankowe (w tym potencjalnie zaciągniete overdrafty), karty kredytowe, inwestycje, polisy ubezpieczeniowe etc.
 6. Wraz z określeniem majątku, jak i należnych zobowiązań po zmarłym banki, firmy ubezpieczeniowe i inne zainteresowane intstytucje zostaną poinformowane o jego śmierci. Natychmiast po tym dokonana zostanie wycena majątku zmarłego. 
 7. Kolejnym krokiem jest sporządzenie inwentaża majątku i należności po zmarłym, które przekazane zostaną wykonawcy testamentu do wglądu i zaaprobowania.
 8. W przypadku, gdy majątek po zmarłym jest wart wiecej niż niz £325,000, może zaistnieć konieczność zaaranżowania pożyczki na poczet spłaty Podatku od Spadków, co musi mieć miejsce przed zorganizowaniem wcześniej już wspomnianego “confirmation” .
 9. Kolejnym krokiem jest spłata Podatku od Spadków. W tymże momencie należy upewnić się czy kwota do spłaty naliczona została w odpowiedni sposób. 
 10. Po opłaceniu wcześniej wspomianego podatku, formularze C1 i C5 oraz testament i inne wymagane dokumenty zostaną wypełnione i przesłane do Sheriff Court w celu uzyskania “confirmation”. W przypadku braku testamentu zaaranżowany i sporządzony zostaje tzw. Bond of Caution. Zgodnie z prawem szkockim prawnicy nie są wymagani w celu otrzymania “confirmation” w przypadku, gdy masa spadkowa warta jest poniżej £36,000, a zmarły miał sporządzony testament. Jednakże nawet w takich przypadkach, ze wzgledu na zawiłości prawne, sugeruje się zatrudnienie prawnika.
 11. W przypadku, gdy tzw. Certificate of Confirmation otrzymany zostanie z Sheriff Court, tenże jest następnie wysyłany wraz z Repayment Form (formularzem spłaty) do banku bądź też instytucji przetrzymująca masę spadkowa. W korespondencji adresat poproszony jest o przekazanie konkretnej sumy wraz z tzw. Certificate of Deduction of Tax (Certyfikatem Potrącenia Podatku od Spadków). Jako odpowiedź, wskazana instytucja dokona transferu spadku po zmarłym do późniejszego podziału i dalszego przekazania przez wykonawcę spadku, zamykając tym samym akta zmarłego.
 12. Wszelkie pytania ze strony HM Revenues and Customs dotyczące wartości masy spadkowej, jak też wszelkich zobowiązań zmarłego zadawane są w tym stadium proces. W tymże też czasie dochodzi się również do finalnego porozumienia w kwestii konkretnych kwot. Wszelkie dodatkowe elementy masy spadkowej ujawnione po otrzymaniu wcześniej wspomnianego “confirmation” muszą być zgłoszone w tym własnie momencie. 
 13. W momencie, gdy majątek po zmarłym zgromadzony został do przekazania, a od śmierci zmarłego upłynęło 6 miesięcy, wszelkie należności, uwzględniając niezpłacony podatek dochodowy, jak również Podatek od Wzbogacenia naliczany do mementu śmierci spadkodawcy powinny zostać spłacone.
 14. W tym stadium należy sporządzić Tax Return uwzględniając w nim wszelkie detale dochodów stanowiących część spadku uzyskanych do końca roku podatkowego, w którym zmarł spadkodawca. W konsewencji należny podatek musi zostać uiszczony zgodnie z informacjami podanymi w tax return. 
 15. Następnie należy skompletowac i przedlożyć formularz IHT30, który potwierdza splacenie Podaktu od Spadków. W odpowiedzi, sprawdziwszy spłate, Revenue wystosuje tzw. Discharge Certificate stanowiący o rzeczonej spłacie.
 16. Kolejnym etapem procesu jest wystosowanie formalnych listów do wszystkich osób objętych spadkiem, a następnie przekazanie im ich części masy spadkowej.  Każdy ze spadkobierców, zobowiazany jest do przedłożenia formalnego potwierdzenia otrzymania swojej części spadku.
 17. Jeśli to konieczne, zrzeczenie się prawa do zachowku jest również uzyskiwane w tym stadium procesu. 
 18. Następnie sporzadzane są konta majątku po zmarłym, które są finalnie przekazywane do zatwierdzenia przez wykonawcę spadku, jak i prawnych spadkobierców. Formularz R185 (Estate Income/ Dochód od Majątku) wskazujący poszczególne udziały w masie spadkowej, jak i odprowadzony podatek za roku podatkowy, w którym zmarł spadkodawca, zostaje wysłany do jego spadkobierców. Tak zwane New Share Certificates zostają również załączane, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 
 19. W przypadku, gdy wszystkie czeki zostały zrealizowane, konto wykonawcy spadku, a tym samym proces administracyjny, podlega zamknieciu. Wszelkie konta zostaną zarchiwizowane na nastepne 12 lat, uwzględniajac testament, Confirmation, legacy receipts, oraz finalne konta, zamknięte ksiegi bankowe oraz tzw. Clearance Certificate Form IHT30.  Wszelkie personalne dokumenty mogą w tym stadium odesłane zostać do najbliższej rodziny zmarłego.